ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

Az adatvédelem fontos a ONE MORE PLUS KFT. számára, ezért személyes adatai védelme érdekében átláthatóan szeretne eljárni. Az alábbi irányelvben rögzítjük, hogyan dolgozzuk fel és tároljuk el személyes adatait, melyről alább tájékozódhat.
 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy meghatározza a ONE MORE PLUS KFT. a továbbiakban: Adatkezelő által vezetett adatbázisok és nyilvántartások felhasználásának törvényes rendjét és, hogy biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, továbbá hogy a törvényi szabályozás keretein belül személyes adataival mindenki maga rendelkezhessen és azoknak a kezelésének körülményeit megismerhesse. Megakadályozza a jogosulatlan hozzáféréseket, az adatok megváltoztatását és jogosulatlanul történő nyilvánosságra hozatalát.
 

Jelen tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így rögzítés, rendszerezés, gyűjtés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés is.

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, érdeklődéshez egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előre jelzésére használják;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.

 

Irányadó jogszabályok

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”)
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)

 

ADATKEZELŐ

 

Ki kezeli az Ön személyes adatait?

 

A ONE MORE PLUS KFT Kft. kezeli, azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataira a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében. 

 

Adatkezelő Adatai

 

Név: ONE MORE PLUS KFT
Cím: 2030 Érd, Gergely utca 15

Telefon: 06 20 9344 000

Ügyfélszolgálati idő: 09:17:00

E-Mail: info@proelektro.hu

Web: www.proelektro.hu

Adószám: 25746060-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-209883

Kibocsátó cégbíróság:

Képviseletre jogosult(ak): Fülöp Zsolt

Adatvédelmi tisztviselő neve: Fülöp Zsolt
Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: info@proelektro.hu

 

Az Adatok megismerésére jogosult további Adtakezelő – eBusiness Experts Kft.

A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai, valamint a marketing feladatokkal megbízott alvállalkozó munkatársai kezelhetik, az Ön jogainak tiszteletben tartásával.

A marketing feladatokkal megbízott alvállalkozó a szerződés megkötése alapján:

Cégnév: eBusiness Experts Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 85.

 

Hol tároljuk az adatait?

 

Az Öntől kért adatokat az Európai Gazdasági Térség ("EGT") területén belül tároljuk.

 

Ki fér hozzá az adataihoz?

 

Az Adatait nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból külső fél számára. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. Ha harmadik félnek adatot szolgáltatunk ki, minden esetben megtalálja alább.

 

Mi a feldolgozás jogalapja?

 

Személyes adatainak feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy azoknak az átvétele törvényi előíráson alapul-e, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges, illetve kötelező-e a személyes adatok megadása, és ennek megtagadásának melyek a lehetséges következményei.

 

Melyek az Ön jogai?

 

Hozzáférési jog

 

Önnek bármikor joga van információt kérni a tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot az ONE MORE PLUS KFT. által megadott elérhetőségek egyikén és személyes adatait e-mailben elküldjük.

 

Hordozhatósághoz való jog:

 

Amikor az ONE MORE PLUS KFT. a személyes adatait automatikus úton dolgozza fel az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek.
Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

 

A helyesbítés joga:  

 

Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. 

 

A törléshez való jog: 

 

Jogában áll bármely, feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő helyzeteket

-Még le nem zárt megrendeléseknél
-Folyamatban lévő ügyeknél
-Rendezetlen számla esetén az ONE MORE PLUS KFT. felé, a fizetési módtól függetlenül
- Ha bármilyen terméket vásárolt, a vásárláshoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk

 

Az ellenvetés joga a feldolgozás ellen jogos érdek alapján:  

 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen, amely ONE MORE PLUS KFT. jogos érdeke szerint történik. A ONE MORE PLUS KFT. nem folytatja személyes adatainak feldolgozását, kivéve, ha a folyamatot illetően jogos érdekünket bizonyítani tudjuk, amely felülírja az ön érdekeltségét és jogait, vagy jogi kárigény következtében.

 

A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga: 

 

Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben.
A direkt marketingről úgy mondhat le, ha követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben.

 

A kortlátozás joga:

 

Joga van kérelmezni, hogy az ONE MORE PLUS KFT. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:

- Ha ellenvetése van a feldolgozással
-Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, az ONE MORE PLUS KFT. korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
-Ha a ONE MORE PLUS KFT. -nek nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

 

Lépjen kapcsolatba az info@proelektro.hu e-mail címen.

 

A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  

 

Ha úgy gondolja, hogy a ONE MORE PLUS KFT. a személyes adatait helytelenül dolgozta fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 

Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései:

 

Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat, melynek legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon. Az Adatvédelmi nyilatkozatunk jelentős változásait mindig kommunikáljuk.
 

 

ONLINE VÁSÁRLÁS

 

Miért használja a személyes adatait?

 

A ONE MORE PLUS KFT.-személyes adatait felhasználja arra, hogy üzemeltetője feldolgozza online vásárlásait, kezelje rendeléseit és visszaküldéseit, és a kézbesítésről esetleg a szállítási problémákról, értesítéseket küldjön. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére, panaszkezelésre és a termékekkel kapcsolatos garanciális ügyekhez és hogy külső feleknek igazolni tudjuk az Ön címét. 

 

Milyen típusú személyes adatok kerülnek feldolgozásra?

 

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel 

- kapcsolattartói információk: név, cím, e-mail cím, telefonszám
- fizetési információ
- rendelési információ

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

A harmadik feleknek továbbított személyes adatait arra használjuk, hogy a fent említett szolgáltatásokat nyújtsuk. A fizetési szolgáltatók a fizetés feldolgozásához használják fel.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

 

Annak érdekében, hogy megrendeléseit kezelhesse és azokat zökkenőmentesen kézbesíthesse Személyes adatainak feldolgozása szükséges a ONE MORE PLUS KFT. számára.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

 

Adatait addig tartjuk meg, amíg Ön aktív vásárlónk.

 

Tárhely szolgáltató

 

A tarhely.eu a tárhely szolgáltatója, a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról kiegészítő szolgáltatás keretén belül rendszeres időközönként biztonsági mentést készít. Mindent megtesz ezen adatok védelme érdekében. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

 

Adatai

név: Tárhely.Eu Kft.
cím: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
e-mail cím: +36 1 789 2 789
honlap: www.tarhely.eu

 

DIREKT MARKETING

 

Miért használjuk a személyes adatait?
 

Személyes adatait arra használjuk fel, hogy marketing ajánlatokat, küldjünk e-mail üzenetek formájában

A www.proelektro.hu oldallal kapcsolatosan élményeinek optimalizálása céljából releváns információkat, ajánlott termékeket, és ajánlatokat küldünk.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

 

A következő kategóriákba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel

-kapcsolattartói információk: e-mail cím, név

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

Az adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a ONE MORE PLUS KFT. teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé.

 

A Direkt marketing leveleket a Mailchimp Hírlevélküldő rendszeréből küldjük ki.

 

Adatai: Mailchimp - The Rocket Science Group LLC
Cím: The Rocket Science Group, LLC , 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
web: www.mailchimp.com

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

 

Személyes adatainak feldolgozása az Ön beleegyezésén alapul, amikor hozzájárul a direkt marketinghez.

 

A beleegyezés visszavonásához való jog:

 

Jogában áll visszavonni a beleegyezését személyes adatai feldolgozását illetően bármikor, illetve ellenvetéssel élhet a direkt marketinggel szemben is. Ha így tesz, a ONE MORE PLUS KFT. nem küld Önnek további direkt marketing emailt a www.proelektro.hu webáruházzal kapcsolatosan.

 

A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:

 

Kövesse az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailben.

 

A személyes adatai feldolgozása elleni ellenvetés joga:

 

Joga van tiltakozni személyes adatainak feldolgozása ellen. Ezt megteheti az info@proelektro.hu mailcímen. A fiókja ez esetben törlésre kerül.

 

A TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉGEK BETARTÁSA

 

Miért használjuk fel a személyes adatait?

 

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy eleget tegyünk a törvényi előírásoknak, bírósági rendeleteknek és a hatóságok döntéseinek.

Ebbe beletartozik az is, hogy személyes adatainak gyűjtését és ellenőrzését a számviteli törvények betartása érdekében a könyvelésben elvégezzük.

 

Milyen fajta személyes adatokat dolgozunk fel?

 

A következő osztályokba tartozó személyes adatokat dolgozzuk fel
-rendelési szám
-név
-postai cím
-tranzakció összege
-tranzakció dátuma

 

Ki fér hozzá a személyes adataihoz?

 

Személyes adatait megosztjuk a számlázást segítő informatikai szolgáltató vállalattal a Clear Admin-nal és a könyvelést végző céggel a Danera Szolgáltató Betéti társaság
 

Adatai:
név: Clear Admin Softwer Kft.
cím: 1108 Budapest, Gőzmozdony u. 14.
telefonszám: 06 30 64 82 111
honlap: www.clearadmin.hu

 

Könyvelő cég

 

A megkötött szerződés alapján közreműködik a számlaviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig megőrzi. Amennyiben az érintett a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.

Adatai:
név: 
Danera Szolgáltató Betéti társaság
cím: 2045 Törökbálint, Kazinczy Ferenc u. 96/a
Mi a jogi alapja a személyes adatok feldolgozásának?
A személyes adatok feldolgozása szükséges annak érdekében, hogy a ONE MORE PLUS KFT. eleget tegyen törvényi kötelezettségeinek.

 

Mennyi ideig tároljuk az adatait?

 

Az adatait az országában hatályos könyvelési szabályoknak megfelelően tároljuk.

 

SÜTIK 

 

A süti (cookie) egy rövidebb szövegfájl, mely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. Ha a szolgáltatásainkat használja, feltételezzük, hogy beleegyezik az ilyen sütik használatába.

 

Hogyan használjuk a sütiket?

 

Az állandó sütiket arra használjuk, hogy megjegyezzük a választott kezdőlapját és tároljuk adatait, ha a „Jegyezz meg” opciót választja bejelentkezéskor. Sütiket használunk kedvenc termékei elmentésekor is.

Egyes külső felektől származó sütiket az oldalainkon megjelenő szolgáltatók állítanak be, és ezek felett nincs ellenőrzésünk. Ezeket olyan közösségi média-szolgáltatók állítják be, mint a Facebook, Instagram és ahhoz kapcsolódnak, hogy a felhasználók hogyan osztanak meg tartalmat ezen az oldalon. Erre vonatkoznak azt ikonjaik is, amelyek ezt jelzik. A Google Analytics a Google Inc. szolgáltatása, aki a sütikből összegyűjtött adatokat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta az érdeklődő/vásárló a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen arról, hogy a weboldal- és az internet használattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgozunk fel?

 

Csak akkor kapcsoljuk össze süti azonosítóját a fiókjával kapcsolatban megadott vagy begyűjtött adataival, ha be van jelentkezve fiókjába.

 

Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

 

A harmadik félnek átadott adatok kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a vállalat teljesíthesse szolgáltatási kötelezettségét Ön felé; az analitikai eszközzel statisztikákat gyűjtünk az oldal optimalizálásához, és bemutatjuk a releváns anyagokat.

 

Mennyi ideig mentjük el az adatait?

 

A cookie-kat könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a böngészője segítségével. A cookie-k kezeléséről és törléséről mindent megtalál a „Súgó” menüben.
 

 

SZÁLLÍTÁS

 

A szállításra azért van szükség, hogy a megrendelt termékeket a megadott címre kiszállítással eljuthassanak.

 

Milyen típusú személyes adatokat dolgoz fel?

 

A futárszolgálat a vevő nevét, címét, e-mail címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezelheti, ezt követően a fuvarleveleket 5 évig őrzi.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai feldolgozásának?

 

Személyes adatainak feldolgozása szükséges, hogy a www.proelektro.hu márka honlapjáról történő megrendeléseket kézbesíthesse az Ön számára.

 

Adatai

Név: Magyar Posta Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

 

Az adatok tárolásának módja, biztosítása

 

Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén őrzi.

A fent említett pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:
a. az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás);
b. változatlansága igazolható legyen (adatintegritás);
c. hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége);
d. illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

Az elektronikusan kezelt adatok védelme érdekében az Adatkezelő a technika mindenkori állása szerint megfelelő szintű biztonságot nyújtó megoldást alkalmaz. A megfelelőség vizsgálata során különös hangsúlyt kap az Adatkezelőnél felmerülő kockázat mértéke. Az informatikai védelem biztosítja, hogy a tárolt adatok közvetlenül ne legyenek az érintettetekhez rendelhetők vagy összekapcsolhatók (kivéve, ha jogszabály azt megengedi).

Az adatkezelése során az Adatkezelő biztosítja, hogy:

a. csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult;
b. az arra jogosult hozzá tudjon férni az adatokhoz, amikor szüksége van rá;
c. az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 

Az Adatkezelő, és esetlegesen igénybe vett adatfeldolgozói mindenkor védelmet biztosítanak informatikai rendszereik ellen irányuló csalás, kémkedés, vírusok, betörések, rongálás, természeti csapások ellen. Adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokat alkalmaz.
 

Az interneten keresztül az Adatkezelő felé továbbított üzenetek fokozottan ki vannak téve az olyan hálózati fenyegetéseknek, amelyek az információk módosítására, illetékteleneknek való hozzáférésre, vagy egyéb illegális tevékenységre vezetnek. Az ilyen veszélyek elhárítására az Adatkezelő mindent megtesz, ami a mindenkori technika állása szerint, ésszerűen megtehető, és tőle elvárható. Ennek érdekében az alkalmazott rendszerek megfigyelés alatt állnak, hogy a biztonsági eltéréseket rögzíthesse, hogy bizonyítékot szerezzen biztonsági eseményre vonatkozólag, illetve, hogy vizsgálhassa az óvintézkedések hatékonyságát.

 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

 

Amennyiben az Adatkezelőhöz a GDPR 15-22. cikke szerinti valamely kérelem érkezik be, úgy adatkezelő a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül írásban tájékoztatja az érintettet a kérelem alapján foganatosított intézkedésekről.

Amennyiben a kérelem összetettsége vagy egyéb objektív körülmény indokolja, a fenti határidő egyszer, legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról Adatkezelő írásban értesíti az érintettet, a meghosszabbítás megfelelő indoklásával együtt.

 

Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve, ha:
 

 

a. az érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást/intézkedést;
b. a kérelem egyértelműen megalapozatlan;
c. a kérelem túlzó.

Amennyiben a kérelmező papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (CD-n vagy DVD-n) kéri az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kért módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Minden további igényelt példányért 500,- Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként

Adatkezelő az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíti mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Amennyiben az érintett kéri, Adatkezelő tájékoztatást ad, hogy adatai mely személyek felé kerültek továbbításra.

Adatkezelő a kérelemre adandó válaszát elektronikus formában teszi meg, kivéve, ha:

a. az Adatkezelő nem ismeri az érintett elektronikus elérhetőségét

b. az érintett kifejezetten eltérő módon kéri a választ, és az nem okoz indokolatlanul magas többletkiadást az Adatkezelőnek;

 

Kártérítés

 

Bármely érintett jogosult az Adatkezelőtől és/vagy az Adatfeldolgozótól kártérítést követelni az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kár szenvedése esetén. Amennyiben az Adatkezelő és adatfeldolgozó(k) is érintettek a jogsértés elkövetésével, úgy a bekövetkezett kárért egyetemlegesen felelnek.

Az Adatfeldolgozó kizárólag abban az esetben felel a felmerült károkért, ha megsértette a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, kifejezetten az Adatfeldolgozókra megfogalmazott előírásait, illetve, ha a kár az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyása miatt állt be.

Az Adatkezelő, illetve az esetleges adatfeldolgozók csak abban az esetben felelnek, ha nem tudják bizonyítani, hogy a kárt előidéző eseményért nem felelősek.

 

Jogorvoslat

 

Amennyiben az érintett álláspontja szerint jogait az Adatkezelő és/vagy az adatfeldolgozók megsértették, jogosult a Pp. szerint illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Ha az érintett az adatkezeléssel kapcsolatosan panaszt kíván tenni, azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál teheti meg, a következő elérhetőségeken: székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 06- 1/391-1400; fax: 06-1/391-1410; e.mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu.

 

Hatósági együttműködés

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatokat ad át, amelyek feltétlenül szükségesek a megkereső hatóság által megjelölt cél eléréséhez, valamint az Adatkezelő, amennyiben hivatalos megkeresést kap az arra jogosult hatóságoktól, úgy kötelező jelleggel átadja a meghatározott személyes adatokat.

Link